ماجرای احمد و نی نی کوچولو

نویسنده: نیره توکلی
تصویرگر: مهرنوش معصومیان
چاپ اول:1363   چاپ ششم: 1374- تعداد: 2500 نسخه
تعداد چاپ های قبل: 160.000
کانون پرورش کودکان و نوجوانان
در 32 صفحه
مطالعه شده در 1376/7/28

موضوع کتاب بسیار جالب و نقاشی ها و نوشته ها هم بسیار زیبا است. گرچه موضوع سرانجام خوبی دارد اما گاهی در منفی بودن احمد یعنی پسر بزرگ خانواده که نسبت به خواهر کوچکش حسادت می ورزد زیاده روی می شود!!
احمد با وجودِ کارهای بد، سرانجام به کمک سارا می رود و درمی یابد که کارهایی می تواند انجام دهد که سارا نمی تواند.