باغ کاغذی

نویسنده: چینی فروشان
تصویرگر: حمیدرضا وصاف
ناشر: بافرزندان
ویراستار: فرشید شهیدی
خط: مسعود نجابتی
مشاور هنری: حمید صالحی علّامی
نوبت چاپ اول - تاریخ انتشار: 1375
تعداد: 10.000 جلد - قیمت: 2000 ریال
صفحه: 12
مطالعه شده در 1376/7/17

موضوع آن مدت زمانی است که یک دختر به نام خورشید می خواهد نقاشی بکشد و نقاشی اش را بر دیوار اتاق می زند. الگوی نقاشی او طبیعتِ زیبا است.
تولید کننده ی کتاب، می توانست مقدار خطوطی را که در هر صفحه نوشته کاهش داده و با افزودن نقاشی های هر صفحه آن را به کتاب کودک شبیه تر سازد.
نکته ابتکاری آن از نظر تصویرگری است که خورشید (دختر داستان) عکسهایی از یک دختر واقعی است که در حالات مختلف در صفحات رنگی جلوه می نماید!
کتاب برای گروه سنی «الف» بسیار مناسب و شیرین است.