پیمان جهانی حقوق کودک

تصویرگران: حافظ میرآفتابی، ماتیسا کازرونی
انتشارات سروش با همکاری یونیسف
چاپ اول: 1376
در 60 صفحه
پایان مطالعه در 1376/12/6

عناوینی را از پیمان جهانی حقوق کودک برگزیده و برای هر کدام نقاشی های ساده و به قول خودشان متناسب با فرهنگ ایرانی و به قول من نه چندان متناسب با فرهنگ اسلامی کشیده و به چاپ رسانیده است!
از جهت اطلاعات عمومی در مقدمه اش نِکات جالب توجهی آمده و از این جهت که فکر جهانیان نسبت به کودکان چگونه است و مشکلات کودکان چیست که متناسب با آنها قضیه وضع کرده اند جالب است و از آن جهت که با این قبیل پیمانهای بین المللی قرار است چه اتفاقاتی برای آینده ی اندیشه ی بشری رخ دهد باید به کتابهایی که در این زمینه منتشر شده مراجعه نمود.
به هر حال کتابی نیست که بتواند به سادگی به عنوان یک کتاب کودک معرفی یا ترویج شود اما می تواند بستر مناسبی برای تحلیل های آگاهی بخش در دست معلمان علوم اجتماعی دوره های متوسطه باشد!