دخترهایی به کوچکی یک انگشت

نوشته سوسن طاقدیس
تصویرگر: احمد وکیلی
کتابهای قاصدک، وابسته به موسسه تحقیقاتی ذاکر
چاپ سوم زمستان 72، در 5.000 جلد
16 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ  1376/9/14

لیلا می خواهد بخوابد. مادر که در خانه نیست او را سفارش کرده تا روی برادر کوچکش را بپوشاند تا سرما نخورد. خوبی و بدی به شکل دو دختر در مقابلش ظاهر می شود! بعد از ماجرایی لیلا دختر خوب را در بغل می گیرد روی برادر را می پوشاند و دختر بعد فرار می کند.
حالا او می خواهد بخوابد. دختر را نمی بیند ولی کسی روی او را می پوشاند! ...
داستان واقعاً زیباست و تصاویر آن هم گرچه با شیوه های عادی قدری متفاوت است اما زیبا است.