سنجابی که بزرگ شد

نویسنده: شکوفه تقی
تصویرگر: رامین مشرفی
صفحه آرا: مهشید مهاجر
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1374
در 20صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ  1376/7/27

ماجرای جالب و نسبتا جدیدی است.
سنجابی است که به خاطر کوچک بودنش و اینکه همه از کوچکی او را می گویند به دنبال بزرگی اش می گردد! ابتدا فکر می کرده اینکه از او بترسند بزرگی است، اما سرانجام با راهنمایی های یک خرگوش پیر در می یابد برای آن که بزرگ باشد باید از هیچ چیز نترسد.
این کتاب با آنکه در اولش ذکر شده که مربوط به گروه سنی ب و ج است اما به نظرم برای گروه الف هم مناسب است.