خانه حاج رحیم آقا کجاست

نویسنده و تصویرگر: پرویز کلانتری
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1364- چاپ ششم: 1374
در 36 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

ماجرای گم شدن یک بچه ی روستایی در یک شهر است.
دو جای داستان جای اصلاح دارد. یکی آوردن لفظ عتری به معنای میمون نمایش که برای کودکان ثقیل است و دیگر آوردن ترقه بازی در متن داستان که به نظر مناسب نیست، مگر با رویکرد منع و مراقبت!
در صورتی که این دو نکته را نداشت کلا کتاب خوب و مفیدی بود.