ابر اومد باد اومد

سروده: افسانه شعبان نزاد
تصویرگر: سارا ایروانی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1373 چاپ دوم: 1375
در 24 صفحه

تماماً شعر است. باد باد باد، ... کدوم باد ... و همه اش به همین شکل. خیلی زیبا و آهنگین و قشنگ است. به نظرم حتی برای بزرگان هم جذاب است. اما بعضی جاها مثل قسمتِ شب، دود و بادبادک مشکل دارد که قدری باید در آن تامل کرد و با افسون در اختیار بچه قرار نداد!