خواب من و خواب حیواناتم

بر اساس کتاب: How Animal sleep By: Millcent selsam
کاری از: جهانگیر معصومی
تصویرگر: اختر کرباسی
در24 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  1376/8/2
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»

موضوع کتاب خواب است. یک پسر خواب حیوانات مختلف را می بیند.
اطلاعات به زبان ساده بیان شده گرچه کتاب نقاشی خوبی ندارد و حتی گاهی بیش از اندازه ساده است، اما کلا برای این سن مفید است.