خواب و پسرک

اثر: محمدرضا شمس
تصویرگر: پرویز محلاتی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1374 - تعداد: 40.000 نسخه
در20 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ  1376/8/2

موضوع کتاب خواب است. پسرک می خواهد نخوابد! ... راننده ی ماشین بازی می گوید باید بیدار باشم تا تصادف نکنم! عروسک باید بیدار باشد تا با خواهر پسرک بازی کند و ... به همین شکل.
گر چه می توانست بهتر از اینها نوشته شود و بهتر از اینها نقاشی شود اما کتاب بدی هم نیست و می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر کار بیشتری روی همین داستان و همین تصویرها می شد اثرِ بهتری می شد!