چه اسم قشنگی، ستاره
قصه های ستاره

نویسنده: محمدرضا یوسفی
تصویرگر: نرگس خادمی
در 16 صفحه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1373- 50.000 نسخه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

ماجرای تخیلی این قصه میزان علاقه ی یک پیرزن به ستاره ها است و آرزوهای او ... آرزوهای او در نیمه شبی توسط یک جارو و خاک انداز برآورده می شود ولی ...

نقاشی های جالب و زیبایی رسم کرده است. گمانم بر این است که اگر تعداد نقاشی ها را زیادتر می کرد و مقدار خطوط داستان در هر صفحه را کمتر و مثالا در 24 صفحه چاپ می شد گیرایی آن برای کودکان بهتر بود.
به طور کلی داستان قشنگی است.