پی پر یاد می گیرد که اشتباهش را بپذیرد
از مجموعه ی «ماجرا های پی پر فسقلی» - 16

ترجمه ی حسین فتاحی
چاپ دوم - 1394
24 صفحه
مطالعه شده در 1397/8/6
منتشر شده برای پیش دبستانی ها

کتاب نقاشی های زیبایی دارد اما متن به میزان کافی گویا نیست!
گاهی تنها به نقل قول یکی از حاضران در تصویر اکتفا شده که چه بسا کودک کتوجه نشود و نیاز به توضیح پدر یا مادر یا مربی دارد.
قسمتهای دیگر این مجموعه را هنوز ندیده ام اما اکر آنها هم به این شکل باشد چندان جالب نیست! ضمن آنکه مثلا در این کتاب دروغگویی هم به عنوان امری رایج در بچه ها فرض گرفته می شود!