طوطی و بازرگان
از مجموعه کتابهای «قصه های دیروز، پندهای امروز»

شایان محمدی رفیع

انتشارات فرای علم
چاپ دوم - 1395
16 صفحه
مطالعه شده در 1397/8/5

کتاب همان داستان مشهور طوطی و بازرگان است اما تغییراتی در آن داده است.
اینکه بچه ها لزوماً با خواندن آن به مهارت زیرکی دست یابند (که مورد نظر کتاب و حتی نوشته شده در تیتر است) نمی دانم ولی به هر حال داستان بی حاشیه است.
نقاشی های کتاب را مناسب ندیدم.