اصحاب فیل

اثرمحمدصادق موسوی گرمارودی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال نشر: ۱۳۶۶

در 38 صفحهکتاب بسیار خوبی بود.