توکایی در قفس


نوشته: نیما یوشیج
تصویرگر: بهمن دادخواه

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1350. چاپ یازدهم: 1375. تعداد چاپ ها: 185.000 نسخه
در 32 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج» و «د»
مطالعه شده در تاریخ  1376/12/4

داستانِ گرفتاری پرنده ای در قفس است تا آزادی اش! ... داستان از جایی آغاز می ‏شود که اسیر برای زندانبانِ خود می‏ خواند ... و سرانجام آزادی!