گربه و قناری

مولف: علی پویا
ویراستار: ناصر یوسفی.
تصاویر: هرمز حقیقی.
در 15 هزار جلد در نوبت چهارم
انتشارات راستی فر
16 صفحه
برای گروه سنی «الف» و «ب» مناسب است
مطالعه در تاریخ  1376/9/12

واقعاً داستان قشنگی است. قناری ای که زیبا می‏ خواند و گربه ای که از شدت علاقه به خواندن قناری او را می ‏گیرد تا تنها برای او بخواند! ... قناری دیگر غمگین می ‏خواند. گربه آزادش می ‏کند. همه آماده اند تا قناری در همان جا که همیشه می‏ خوانده، بخواند اما قناری پرواز می ‏کند. همه به دنبال او ... روی درختی می ‏نشیند و می‏ خواند ... او آمده تا زیباترین آوازش را برای گربه بخواند.
دو کلمه ی نامناسب در متنِ کتاب آمده که می شد از تعابیر بهتری استفاده کند ولی با توجه به زیبایی داستان احتمالاً آن دو کلمه نمی تواند مانع از استفاده شود.