همبازیِ سعید

نوشته: علی میرزابیگی
نقاشی: مرتضی سهی
انتشارات رسالت قلم
چاپ اول: بهار 1374. تیراژ: 11.000 نسخه
در 12 صفحه
مطالعه شده در 1376/9/3
مناسب برای گروه سنی «الف»

داستان ماجرای محبتِ یک برادر به برادر کوچکش است که در قنداق است و برادر بزرگتر در فکر یک همبازی است. داستان جالب است گرچه موضوع آن تکراری است.
دو قسمت دارد که جای تأمل دارد! یکی عکسِ مادر و دیگر صفحه آخر در مورد تلویزیون!