کلید بهشت
آموزش نماز

تصویرگر: سیما همرنگ یوسفی
انتشارات سیمای فرهنگ
چاپ اول، بهار79
5 صفحه
بررسی شده در 1379/8/10

شامل تصاویری است که با باز کردن کتاب حالت های نمازخواندن را به شکل برجسته نمایش می دهد و در پایین آن اذکار نماز را یادداشت کرده است.
در مجموع به نظر می رسد برای بچه ها جالب باشد.