خواب صد ساله

اثر محمد علی دهقانی
تصویر گر: اکرم محمودی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول 1377
در 48 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1379/2/13

دو داستان خواب صدساله (ماجرای حضرت عُزیز) و امتحان بزرگ (ماجرای حضرت ایوب).
هر دو داستان جالب است. بعضی کلمات در حد راهنمایی (متوسطه ی 1) است ولی اگر در دبستان هم توسط معلم خوانده شود، برای بچه ها جالب است.
ایراد کتاب آن جاست که در صفحه ی 46 آمده: "سرحال و بانشاط از راه آسمان سررسیدند و به رقص و ..." (!!) فرزندان حضرت ایوب علی نبینا و آله و علیه السلام که زنده شدند، به جای شکر خدا به رقص پرداختند!! ین مطلب نه تنها هیچ سندی که ندارد، با اسنادِ دیگر نیز مغایر است!