سه بچه فیل

سرشناسه: ابوالقاسمی مصطفی مترجم
عنوان و نام پدیدآور: سه بچه فیل/ابوالقاسمی مصطفی مترجم ؛ ترجمه آزاد از مصطفی ابوالقاسمی ; با اصلاح نقاشی حسین مشیر; طرح و تنظیم برآبادی.
مشخصات نشر: تهران : دفترنشرفرهنگ اسلامی
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٩ ص
موضوع: داستانهای حیوانات افسانه های جدید

خوب بود.