مجله ی پوپک – شماره ی 43
ماهنامه فرهنگی کودکان

سال چهارم، شماره 11

صاحب امتیاز دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیر مسؤول و سردبیر: عبدالله حسن زاده

بهمن76
در 52 صفحه
مطالعه شده در 1377/3/18


بطور کلی با تمام توجهاتی که ظاهراً در تحت نظارتِ حوزه علمیه قم است خیلی اشکالات دارد! بعضی اشکالات هم جدی است!!
به طور کلی نپسندیدم.