آخرین سخن
بازآفرینی و بازنویسی بر اساس داستانی از زندگی امام صادق علیه السلام

اثر: مصطفی رحماندوست
تصویرگر: ابوالفضل عالی
واحد کودکان و نوجوانان بنیاد بعثت
چاپ سوم: 1376
در 24 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  1377/12/16  (شب عاشورا)
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج» و «د»

گرچه تصاویر خیلی جذاب نیست اما کتاب بسیار خوبی و مفیدی است.
در مورد آخرین لحظات عمر امام ششم است و سفارش ایشان به نماز.
خداوند به حق امام صادق علیه السلام ما را از نمازگزاران خالص قرار دهد.