وارونه ها

نویسنده و تصویرگر: پیتر نیوول
مترجم: حسن نصیرنیا، بازنویس حمید گروگان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - چاپ دوم: 1375
مطالعه شده در تاریخ  1376/8/13

در 90  صفحه و دارای حدود 60 تصویر، که از هر سو (بالا و پایین) متفاوت  دیده می شود که بعضی بسیار جالب است.