بهار در راه است

نوشته و نقاشی از: تارا گومی
انتخاب و ترجمه: حسین فتاحی

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
چاپ دوم: 1373. 3.300 ، چاپ اول: 1371
در 40 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/4
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»

در قطع کوچک است و جالب. با کلمات کوتاه و شکل‏های ساده.