قوی زیبا

قصه پرداز: حمید عاملی
تصویرگر: مجید ذاکر
چاپ اول: 1375. 10.000 نسخه
12 صفحه

بچه ‏ها سلام
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/4
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج» 

داستان همان داستان معروف جوجه اردک زشت است. گرچه نقاشی و متن آن در بعضی قسمت‏ها واقعاً زیبایند و با مفهوم اما در بعضی زمینه‏ ها هم مشکل دارد.
مثلاً جوجه اردک در هر صفحه به یک رنگ است. جایی قهوه ای، جایی سفید و ...
در داستان جایی به محبت مادر نسبت به فرزند بدبینانه نگاه کرده و جای دیگری همان را بسیار جالب دیده و امثال آن.
کتاب خوبی نیست!