سه قلوهای بازی گوش

قصه پرداز: حمید عاملی
تصویرگر: مجید ذاکری
چاپ اول: زمستان 1375ف 10.000 نسخه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»
در 12 صفحه

بچه‏ ها سلام
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/4

داستان سه گربه بازیگوش و خیلی بد که ناگهان با ورق زدن یک صفحه آنقدر خوب می‏ شوند که شهردار شهر گربه ‏ها خیابانی را به نام آنها می‏ کند و مدیر مدرسه مدرسه را به نام آنها!
داستان آن قدر غیر واقعی و بد بیان شده و آن قدر در نشان دادن بعضی حالات زیاده روی کرده که ...!
گرچه بعضی نقاشی‏های آن خیلی زیبا است ولی کتاب خوبی از آب در نیامده!