پلنگ سیاه

نویسنده: سرور پوریا
تصویرگر و صفحه آرا: بهزاد غریب پور
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/6
چاپ اول: 1373، 40.000 نسخه
در 24 صفحه

گرگ‏ها حیوانات را اذیت می‏ کنند و می روند. کلاغ پیر مسئول یافتن راه حلی برای این مشکل می شود! شبی در کنار غار، از پرنده ی سیاه بزرگی می ‏ترسد. اما بعد می ‏فهمد که آن سایه اوست که به واسطه نور ماه درست شده و ترسناک!
گرگ‏ها را از حضور یک پلنگ سیاه آگاه می‏ سازد. گرگ‏ها تا غار می ‏آیند. سایه ی گربه همان پلنگ سیاه است و ... پیروز می ‏شوند.