کلاغ تشنه

برگردان به شعر: جعفر ابراهیمی (شاهد)
تصویرگر: احمد وکیلی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1371. 40.000 . چاپ دوم: 1375. 25.000 نسخه
16 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/6
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

کلاغی تشنه، کوزه ی آب، نوک کلاغ به آب نمی رسد! در کوزه آن قدر شن می‏ ریزد که آب بالا بیاید و بعد می‏ نوشد.
آموزنده و زیبا.