نخستین پرواز

نویسنده: اسدالله شعبانی
تصویرگر: اکبر نیکان پور
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/7
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1371. 40.000 نسخه. چاپ دوم: 1374. 20.000 نسخه
در 24 صفحه

کودکی نگران بچه کبوتر و گربه ی شکارچی است. بچه کبوتر پرواز می‏ آموزد و پرواز ...
کودک نقاشی او و مادرش را می‏ کشد.