شیشه‏ های آسمان

سروده: اسدالله شعبانی
تصاویر: رویا مشعوف و سیما طاهباز
کتاب‏های شکوفه، وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر
چاپ اول: 1369. چاپ دوم: 1376. 50.000 نسخه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/7
در 20 صفحه

اشعار زیبا معمولاً و تصاویر بسیار زیبا غالباً!
گرچه بعضی اشعار آن دلچسب نیست اما دیگر اشعار آن قدر جالب هست که بتواند کتاب را خواندنی کند.