قصه الاغه و کلاغه

نویسنده: اسدالله شعبانی
تصویرگر: آزاده افراسیابی
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/8
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1372. چاپ سوم: 1376. در 25.000 نسخه. چاپ‏های قبل:75.000 نسخه
در 22 صفحه

داستان الاغی است که می‏ خواهد از سوپِ صابون کلاغ‏ها بخورد و سرانجام ننه کلاغه با ملاقه بر سر او می‏ کوبد و این شعر بر زبان‏ها می‏ افتد که: کلاغه با ملاقه زد تو سر کلاغه!
داستان جالبی است. نمی دانم صحبت این حکایت در بین مردم چقدر است ولی ایشان از این جمله ی موزون که بر سر زبان‏ها است استفاده ی داستانی کرده است.