گوسفندی که خیلی کوچک بود

نویسنده و تصویرگر: راب لویس
مترجم: هوشنگ آزادی فرد
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/9
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1372. 50.000 نسخه. چاپ دوم: 1376.  تعداد 25.000 نسخه.
28 صفحه

ماجرای گوسفند کوچکی که همه مسخره اش می‏ کنند و هر کاری می ‏کند که بزرگ دیده شود، نمی شود.
سرانجام با گاز گرفتن دم گرگ گله‏ را نجات می‏ دهد و دیگر کسی او را مسخره نمی کند.
داستان در عین سادگی بسیار عالی است.