آهوی گردن دراز

مرحوم جمشید سپاهی
نقاشی: ازیوتا آذرگین
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1353 (تعداد 20.000 نسخه. چاپ ششم 1376)
تعداد چاپ‏های قبل: 120.000 نسخه.
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/9
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»

داستان یکی از داستان هایی است که من حتی تن صدای آهوان آن را که از کاست این قصه در کودکی شنیده ام در گوش دارم.
یکی از کتاب هایی است که در کودکی خیلی دوست داشته ام.
آهوی گردن درازی که کسی به گله راه نمی دهد؛ در زمان خشک سالی از او کمک می‏ گیرند تا ابر را بیدار کند و ابر از ماجرای تلخ زندگی او شبانه روزی می‏ گرید و همه جا سبز می‏ شود.
گرچه داستان به نظر کانون برای گروه سنی «ج» است اما آن قدر ساده و قشنگ است که به نظرم برای گروه «الف» و «ب» هم مناسب باشد.