زمین کوچک من

سروده: اسدالله شعبانی
نقاشی از: فرزانه نصیحی
کتاب‏های شکوفه (وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر)
چاپ اول: 1368. چاپ دوم: 1376
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/6
در 24 صفحه

مجموعه ای از شعرهای زیبا و قشنگ!