سفر برف

اثر: زهرا سید عرب
نقاشی: فریده شهبازی

انتشارات سروش
چاپ اول: 1370
در 16 صفحه.
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»

مطالعه شده در تاریخ 1376/11/7

داستان بارش برف و تبدیل شدن دوباره ی آن به ابر است.
بسیار زیبا است. اما برای گروه «الف» گرچه قابل فهم است کمی سنگین است، به گمانم بهتر است این کتاب خرج گروه «ب» شود.