کلبه کوچک شاپرک ها
مجموعه شعر کودکان

سروده: رودابه حمزه ای
نقاشی: پژمان رحیمی زاده
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»
مطالعه شده در تاریخ 1376/9/12
انتشارات سروش
چاپ اول: 1375
در 20 صفحه

کتاب مجموعه 16 شعر واقعا زیبا است، اما به علت بعضی عبارات ادبی و بعضی جان گرایی‏ ها به گمانم برای پیش از دبستان سخت باشد! شاید!