خروس‏های زور گو

نوشته: ویلیام کری
ترجمه: زرین رحیم بخش
تصویرگر: یوسف زبیدی
انتشارات نارنج
چاپ اول: 1376.  10.000 نسخه
12 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/13

داستان همان داستانی است که در قدیم، از انتشارات کانون خوانده ام. خروس‏ها به خاطر آتش روی سرشان گربه ‏ها را به بیگاری می‏ گیرند.
گربه ها برای تهیه آتش به سراغ تاج خروس‏ها می‏ روند و ...