هر کسی کاری داره
ترانه هایی درباره شغل ها

سروده: اسدالله شعبانی
تصویرگر: ابوالفضل همتی آهویی
صفحه آرا : مهشید مهاجر
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1376. 50.000 نسخه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/14
در 28 صفحه

نقاشی عالی، اشعار عالی، تصویرگری و صفحه آرایی همه عالی خوب و مناسب است.