موش بازی گوش

اثر: سرور پوریا
تصویرگر: سیاوش مظلومی پور
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1373. 50.000 نسخه. چاپ دوم: 1376. 25000 نسخه
20 صفحه.
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/14
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

موش کوچولوی بازیگوش در رود می ‏افتد. هر کس برای نجاتش کاری می‏ کند اما نتیجه نمی دهد. سرانجام چوبی که دارکوب برای او می ‏اندازد یاری اش می‏ دهد.
تصاویر زیبایی دارد. در عین داستان بودن اشاراتی علمی هم دارد به فرو رفتن بعضی اجسام در آب و ماندن بعضی بر روی آب.