مرغ بافکر

ترجمه آزاد : مصطفی ابوالقاسمی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی
چاپ هفدهم: 1374. 5000 نسخه
در 28 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/14

روباهی به دنبال مرغی، مرغ با فکر و باهوش و روباه دست خالی و مجروح!
داستان و نقاشی و نتایجی که به ما می‏ دهد واقعا ستودنی است و واقعا حق است که کتاب به چاپ هفدهم هم رسیده است.