از برگ گل بهتر

شاعر: ناصر کشاورز
نقاشی: علی خدایی
انتشارات سروش
چاپ اول: 1376
در 26 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/14

کتاب مجموعه اشعار زیبا با نقاشی‏های خوب است، اما اشعار به شکلی است که بیشتر مناسب مدارس دخترانه است.