خانواده من - خویشاوندان من

نویسنده: یحیی آموزگار
تصویرگر: پروین ناصری
موسسه زیتون – واحد کودک
چاپ اول: زمستان 73 - در 5000 نسخه
یکی در 28 صفحه و دیگری در 16 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/14
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»

کتاب اصلاً مناسب نیست. نه متن آن نه تصاویر آن!
با زبان خیلی ساده خواسته مطالبی پیرامون خانواده و خویشاوندان منتقل کند که نتوانسته کار زیبایی انجام دهد.