بهار در نقاشی سارا کوچولو
مجموعه دو داستان

نوشته: محمدرضا شمس
نقاشی: شهرام گلپریان
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ  1376/11/14
انتشارات سروش
چاپ اول: 1369. 15.000 نسخه
در 12 صفحه

دو ماجرای ساده که بر روی کاغذ رخ می دهد.