بادکنکی برای پدربزرگ

انتشارات سروش
نوشته: نیکل گری     
ترجمه: پروین بهرامیان      
نقاشی: جین بری
چاپ اول: 1374
در 32 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/14
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»

داستان داستان فرار یک بادکنک از دست کودکی است.
پدر برای دلداری کودک سفر بادکنک را در خیال او می ‏آورد که این بادکنک برای دیدن پدربزرگ فرار کرده است!
داستان جالب اما بعضی تصاویر مشکل دارد.