اسباب بازی‏های سعید

نشر زلال
نویسنده: فریبا صدیقیم
تصویرگر: اکبر نیکان پور
چاپ اول: 1372.  در 22.000 نسخه
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»
مطالعه شده در تاریخ  1376/11/14

سعید اسباب بازی جدیدی از مادر می‏ گیرد. اسباب بازی به هواپیمای نو می‏ گوید: برو. اینجا خراب می شوی! ... خلاصه سعید تنبیه می‏ شود و کار به خوبی می‏ گراید ولی مجبور نیستیم از این کتاب استفاده کنیم!