خاک – آب - باد

شرکت انتشارات احیاء کتاب
بازنویسی: طلیعه صالحی
چاپ سوم: 1375.  در 5000 جلد
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/14

جمعا به قدر یک کتاب 5 صفحه ای نوشته ندارد!
به هر حال نمی توان نام کتاب بر روی آن گذاشت و اصلا جالب نیست!