خورشید خانم کجایی؟

انتشارات سروش
نوشته: افسانه شعبان نژاد 
نقاشی: علی خدایی
چاپ اول: 1371.   در 20.000 نسخه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/14
در 12 صفحه

گربه کوچولو و موش کوچولو و قورباغه کوچولو شب را به دنبال خورشید می‏ کردند تا زودتر روز شود! ... نهایت به سراغ پیرزنی می ‏روند که نامش خورشید خانم است.
این اشتباه موش کوچولو که فکر می ‏کند گربه و قورباغه دنبال او می‏ گردند باعث عصبانیت پیرزن می‏ شود.
خلاصه روز می‏ شود و زمانی که همه بیدار می‏ شوند آن سه می‏ خوابند.
داستانِ جالبی است.