ستاره در خواب

ملیحه بهرامی پارسا
نقاشی: حمیده آبنوس
انتشارات سروش
چاپ اول: 1373
در 12 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/15

ستاره نام دختری است که خوابِ بازی با ابر را می ‏بیند و با طلوع خورشید بیدار می‏ شود. کتاب بدی نیست. خیلی ساده است. بیشتر به درد مدارس دخترانه می‏ خورد با توجه به تصاویرش.