فلفلی و نان سپید قلقلی

انتشارات نشر فردا
طرح نوشته: مهرآذر آزادی
بازنویسی: اسداله شعبانی
نقاشی: آراسته رازقی
چاپ اول: 1376
در 12 صفحه.
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/15

یک نان قلقلی همه را با هم به مزرعه ای باز می ‏گرداند.
گرچه داستان هم از نظر کلیت و هم به طور جزئی مشکلاتی دارد اما شاید بتوان با تغییراتی در جایگاه یک مربی از آن استفاده کرد.