شبنوازی

اثر حسن تهرانی
در 50 صفحه

کتاب از مجموعه شعرهایی تشکیل شده بود که بعضاً خیلی خوب بود.