سفرهای دریایی آقا موشه

اثر احمدرضا حمیدی
در 14 صفحه
انتشارات وک
چاپ اول- شهریور 1361

 
 
کتابی که هنوز تصاویر زیبایش را در ذهن دارم! یادش به خیر! ...
همیشه ممنون و مدیون مادری هستم که برایم کتاب می خواند و شاید نمی دانست چگونه و چقدر داستانها و صدایش وجودم را قبضه کرده است!